Toimintatapa

1.      Veneilykoulun nimi on Joensuun veneilykoulu 

2.      Veneilykoulu kokoaa, koordinoi ja markkinoi veneilyyn ja vesillä liikkumiseen liittyvää teoria- ja taitokoulutusta sekä kouluttajakoulutusta.  Omien kurssien lisäksi veneilykoulu antaa toimijoidensa omien koulutusohjelmien mukaista koulutusta.  Tällöin kursseilla noudatetaan ko. ohjelmien sisältöjä ja koulutusvaatimuksia. 

3.      Koulu on yhteinen, tasavertaisten toimijoiden verkostomainen toimintamalli jonka taustatahoja ovat Joensuun Pursiseura ry, Joensuun järvipelastajat ry, Jokisuun kipparit ry, Joensuun seudun kansalaisopisto,Riveria kesäyliopisto, Joensuun Latu ry, Joensuun Kauhojat ry, Arctic Trainers, Pursiseura Ilmarinen.

Toimijataho voi irtautua verkostosta yksipuolisella ilmoituksella kuitenkin niin, että sovituista menoista/vastuista tulee huolehtia.

Uudet toimijatahot verkostoon hyväksyy toiminnan ohjausryhmä.

Veneilykoulun toimintaan voi liittyä veneilyyn ja vesillä liikkumiseen liittyvää koulutusta tarjoava yhdistys, yritys tai taho.  Päätöksen liittymisestä ja yhteistyömuodosta tekee veneilykoulun rehtori yhdessä ohjausryhmän kanssa.

Veneilykoulun nimen ja imagon omistavat kaikki tahot yhdessä, mutta kuitenkin niin että veneilykoulua isännöi Veneilyseura Loisto ry.

Veneilyseura Loisto myös vastaa Suomen Purjehdus ja Veneilyliiton sekä Purjehduksenopettajat ryn alaisista, standardistuista koulutuksista, niiden sisällöstä ja kaikesta koulutuskokonaisuuteen kuuluvasta sekä vastaa niiden raportoinnista SPV:lle ja PORY:lle.

4.      Veneilykoulun koulutuksen tasosta ja kehittämisestä vastaa rehtori. Rehtori ohjaa myös käytännön toimintaa ja pitää yllä kouluttajien verkostoa. Rehtori valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi valitaan toiminnan ohjausryhmän keskuudesta vararehtori.
Rehtori valitaan tasavuosina edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä. Valinnan suorittaa ohjausryhmä ja sen hyväksyy Veneilyseura Loiston hallitus vuoden loppuun mennessä. Rehtorille mahdollisesti korvattavista kuluista, puhelimesta jne. päätetään vuosikohtaisesti.

5.      Veneilykoulun päättävä elin on toiminnan ohjausryhmä, johon kuuluu edustajat (1-2) kaikista yhteistyötahoista. Kullakin taholla on yksi ääni riippumatta edustajien määrästä. Toiminnan ohjausryhmään kuuluu lisäksi täysivaltaisena veneilykoulun rehtori.

Ohjausryhmä kokoontuu yhteisesti sovittavina ajankohtana ja ohjausryhmän kokoontumista voi pyytää mikä tahansa yhteistyöorganisaatioista. Ohjausryhmä voi kokoontua tarvittaessa myös rehtorin pyynnöstä, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmä yhdessä rehtorin kanssa. huolehtii veneilykoulun toiminnan pyörimisestä, käytänteistä ja koulutuskalenterin kokoamisesta ja yhteisien kulujen jakamisesta Äänten mennessä tasan ratkaisee rehtorin ääni. Mikäli ohjausryhmä ei saa asioita päätettyä siirretään neVeneilyseura Loiston hallituksen päätettäväksi.

6. Vastuu koulutusten sisällöistä  

Veneilykoulun koulutuksia järjestävät verkoston eri tahot. Jokaisella kurssilla on yksi vastuullinen järjestäjä joka huolehtii että koulutettavaan aiheeseen liittyvät sisällöt vastaavat lajiin liittyviä vaatimuksia. Kunkin koulutuksen järjestäjä vastaa myös kouluttajan pätevyydestä.

7.      Talous: Kullakin yksittäisellä koulutuksella on yksi päävastuullinen järjestäjätaho, joka hoitaa koulutuksen rahaliikenteen. 

Veneilykoulun yleiset kustannukset (kuten verkkosivut, rehtorin kulukorvaus jne.) arvioidaan Veneilyseura Loiston talousarviossa vuosittain ja niiden rahoittaminen sovitaan Loiston hallituksessa. Menojen toteutumaa seurataan Veneilyseura Loiston hallituksen kokousten yhteydessä.

 Veneilykoulun tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, mutta toiminta koetetaan rakentaa
siten että se kantaisi itsensä taloudellisesti ilman toimijatahojen omarahoitusta.

8.      Veneilykoulun nimellä voi kukin toimija markkinoida myös omaa sisäistä toimintaansa. Epäselvissä tapauksissa ohjauksen antaa veneilykoulun rehtori.