Moottoriveneen päällikkötutkinto

Venepäällikkötutkinto on kaksiosainen.

Käytännön tutkintoon osallistuminen edellyttää, että teoriakoe on läpäisty hyväksytysti. Teoriakoetta vastaa mm. Suomen navigoinninopettajien Navigointi 2-tutkinto.

Käytännön kokeeseen sisältyy kaksi osaa

1. Veneen käsittelytaitokoe

  • Laiturista lähtö ja laituriin ajo (jokainen tutkintoon osallistuva erikseen), noin 5 min/tutkittava
  • Aluksen käsittely kulussa (miehistön jäsenenä tutkintoa suorittavan päällikön alaisuudessa)

2. Toiminta huvialuksen päällikkönä

  • Toiminta perustuu tutkinnon vastaanottajan antamaan kirjallisen tehtävän suoritukseen vähintään 45 min/tutkittava
  • Tehtävän tavoitteena on antaa tutkittavan paikanmääritys- ja navigointitaidoista, ja sitä suoritettaessa tarvittavasta sääntötuntemuksesta sekä olosuhteiden, turvallisuuden ja hyvän veneilytavan vaatimusten huomioon ottamisesta

Päällikkönä toimimista arvosteltaessa otetaan huomioon mm.

  • miten annettu tehtävä suunnitellaan ja toteutetaan
  • miten tehtävät jaetaan miehistölle
  • kuinka tasapuolisesti miehistöä tehtävän annossa kohdellaan
  • tehtävien suorituksen tunnollisuus ja määräaikaisuus sekä ajankäyttö yleensä
  • yleinen asenne

Veneen käsittelytaitokokeessa soveltuvin ja mahdollisin osin arvioidaan ne vaatimukset, jotka on kirjattu ECE:n päätöslauselmaan numero 40:

Käytännön kokeessa hakijan on osoitettava tiedot ja taidot käytännössä, ja sen lisäksi:

a) yleiset alusta, turvallisuusvarusteiden käyttöä ja käsittelyä sekä moottorin huoltamista koskevat tiedot ja taidot,

b) aluksen käsittelytaidot ja kyky ymmärtää tuulen, virran ja niiden yhteisvaikutuksen sekä rajoitetun kölivaran vaikutus ohjailuun,

c) ohjailu kohdattaessa ja ohitettaessa muita vesikulkuneuvoja,

d) ankkurointi ja kiinnittyminen kaikissa olosuhteissa,

e) kulku ja ohjailu suluissa ja satamissa,

f) paikan ja turvallisen suunnan määritys,

g) onnettomuuksien ehkäisyn periaatteet, mm. mies-yli-laidan –tilanne

h) toiminta yhteentörmäys-, konerikko- ja karilleajotilanteissa sisältäen vuodon tiivistämisen,

i) pelastusvälineiden ja –laitteiden käyttö,

j) tulipalon ehkäisy ja palon alkusammutus.

 

Toiminta huvialuksen päällikkönä -tehtävän kuvaus annetaan tutkittavalle kirjallisesti. Se sisältää tiedon lähtöpisteestä ja tulopisteestä.

Tutkittavan on suunniteltava näiden pisteiden väliselle matkaosuudelle reitti. Reitin tulee muodostua vähintään kolmesta eri suuntaisesta matkaosuudesta, joista kunkin tulee olla vähintään 3 kaapelinmittaa ja niin, että kokonaismatka on vähintään 5 meripeninkulmaa.

Kääntöpisteet on määritettävä ja paikanmääritykset kirjattava

Lisäksi tehtävä sisältää kaksi erikseen nimettyä tehtävää sellaista suoritusta, jotka edellyttävät koko ryhmän toimintaa päällikön alaisuudessa (esim. ankkurointi, ”mies yli laidan” -harjoitus, veneen tankkaus, paikanmääritys yleisesti tai määrätyllä tavalla jne.).

 

Elektronisten navigointivarusteiden käyttäminen on kielletty kaikuluotainta ja sähkökompassia lukuun ottamatta.

Päällikkötutkinnot

Ilmoittaudun kokeeseen: